VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS

Gražiam Pavilny, tarp sodų, miškų, stovi darželis “Žiogelio” vardu.
Aplinkui gėlynai, vaiski žaluma sušildo kiekvieną tarytum mama.
Čia augame, žaidžiam, pažįstam draugus, pramynėm darželin tiesius takelius.
Kaip pievoj žiogelio smuikelio garsai, taip skamba daržely vaikučių balsai.

VILNIAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „ŽIOGELIS“

Įstaiga įsikūrusi atokiau nuo miesto centro, įspūdingos gamtos apsuptyje, šalia Pavilnio regioninio parko. Dėkinga geografinė padėtis suteikia galimybę, ugdant vaikus, pereiti prie vaikų patirtinio ugdymosi, padėti jiems pažinti pasaulį aktyviai veikiant – tyrinėti visais pojūčiais, daryti, bandyti ir eksperimentuoti, stebėti savo veiksmų pasekmes, diskutuoti, spręsti problemas, dalintis išvykų patirtimi ir kt., daugelį dalykų vaikai gali pamatyti ne paveikslėliuose, o savo akimis, būnant gamtoje. Viena svarbiausių ugdymo sričių – socialinių įgūdžių ugdymas: formuoti sėkmingo bendravimo pamatą, ugdant teigiamą vaiko požiūrį į save, padedant suprasti ir priimti savo ir kitų jausmus, valdant emocijas ir elgesį, skiriant dėmesį neverbalinei komunikacijai, bendravimo taisyklių aiškinimui.

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis” vaikai ugdo(si) pagal darželio pedagogų sukurtą ugdymo programą „Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus”. Programos kryptingumą lemia galimybė ugdyti vaiką realiame pasaulyje, ir įstaigoje, ir už jos ribų, gamtoje ir gyvenvietės sociokultūrinėje aplinkoje. Ugdydami, siekiame tenkinti pagrindinius vaiko poreikius – saugumo, sveikatos ir užtikrinti vaiko teisę tinkamai ugdytis. Pedagogai vadovaujasi tėvų nuostatomis, lūkesčiais ir poreikiais, prisiima atsakomybę už vaikų visuminį ugdymą(si), būtiniausių vaiko poreikių: fizinio ir psichinio saugumo, judėjimo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos tenkinimą. Ugdymo programoje atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (gabių, dvikalbių, socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų ir kt.) poreikius.
„Žiogelis“ – vienintelė valstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Pavilnyje. Tai bendrojo tipo vaikų lopšelis-darželis, nepritaikytas specialiųjų poreikių vaikams. Darželyje ugdomi daugiau nei du su puse šimtų 2 – 7 metų amžiaus vaikų.

Dėl priešmokyklinio ugdymo ir brandumo vertinimo 2024

Kviečiame susipažinti su glaustai pateikta informacija, parengta Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos, dėl priešmokyklinio ugdymo ir brandumo vertinimo 2024 metais. Infografikas (pdf)

Pasaulinė Dauno sindromo diena

Minint Pasaulinę Dauno sindromo dieną, mūsų darželio ugdytiniai dalyvavo socialinėje akcijoje ,,Spalvotų kojinių šokis 2024″. Prie akcijos prisijungė darželio švietimo pagalbos specialistai, meninio ir fizinio ugdymo mokytojai. https://www.facebook.com/pavilnioziogelis/videos/426225653398087 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 2023 / Projektas, finansuojamas Lenkijos Ministro Pirmininko iš fondo „Pagalba lenkams Rytuose” 2023

Cieszymy się, że nasze przedszkole w roku 2023  otrzymało dotację ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w sumie  1376,24 Eur. W ramach projektu „Wsparcie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania na Litwie”. Sfinansowany został zakup następujących przedmiotów: kącik do czytania (biały), dwustronny regał na książki, półka na książki i na metodyczne narzędzia, fotel-worek, zestaw kolorowych wtyczek do STEAM tablicy 256 szt. z 4 form i 8 kolorów.  Zakup sprzętu i przyrządy edukacyjnych pomoże nam być bardziej atrakcyjną placówką. 

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis”, bendradarbiaudamas su Lietuvos lenkų mokyklų Mokytojų asociacija „Macierz Szkolna” Vilniuje, dalyvauja projekte „Wsparcie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania na Litwie” („Parama darželių ir priešmokyklinių grupių lenkų dėstomąja kalba vykdomai veiklai Lietuvoje”), kurį vykdo Fondas „Pomoc Polakom na Wschodzie” („Pagalba lenkams Rytuose”). 2023 metais mūsų įstaigai skirta 1376,24 Eur parama. Už šias lėšas įsigijome skaitymo kampelio baldus: skaitymo kampelį-slėptuvę, dvipusę knygų lentyną, lentyną knygoms ir priemonėms, spalvotų kištukų STEAM lentai rinkinį 256 elementų iš 4 formų ir 8 spalvų, sėdmaišį į skaitymo kampelį.

STEAM projektas „Sniego Senio gimtadienis 2024”

Kviečiame apsilankyti virtualioje kūrybinių darbų parodoje, Vilniaus lopšeliui-darželiui „Žiogelis” įgyvendinus Respublikinį ikimokykliniio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinį STEAM projektą „Sniego Senio gimtadienis 2024”.

Gerbiamieji, informuojame, kad 2022 m. gruodžio 7 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų 2023-2027 metų sveikatos ugdymo ir stiprinimo programą  „Augu stiprus ir sveikas” ir pritarė pratęsti mokyklai sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką.

 

Priėmimas į įstaigą ir priėmimo tvarkos pakeitimai

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1805,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimokeičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas .

Maitinimas

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Vaikų dienos poilsio organizavimas

Įstaigoje  vaikų dienos poilsis organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 8 punktu „Jei įstaigoje vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar)pritaikytose erdvėse” bei Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų dienos poilsio organizavimo gairėmis. Pagal gaires parengtas „Vaikų dienos poilsio organizavimo infografikas”. Darželis, įgyvendindamas šiuos dokumentus ir įsivertinęs  savo galimyybes, sukūrė Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis” vaikų dienos poilsio organizavimo sistemą. Prašome susipažinti čia.

 

Dėl pagalbos SUP vaikams.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistai parengė informacinį lankstinuką tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/ šeimai Vilniaus mieste. Lankstinukas

Socialinio pedagogo konsultacijos

Gerbiami tėveliai, pranešame, mūsų įstaigoje dirba socialinis pedagogas. Darbo laikas: pirmadieniais ir antradieniais – nuo 8.00 iki 16.00. Maloniai prašome prieš atvykstant užsiregistruoti ir pasirinkti tinkamą Jums laiką tel. (8-5)2670969.

2019-2021 metais Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" vykdė iš Europos Socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis” kartu su partneriais įvykdė iš Europos Socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070.

Projekto partneriai:

  • Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis”;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Molinukas”;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Žuvėdra”;
  • Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas”.

Projekto biudžetas: 117 611,65 Eur, iš jų ES dalis: 115 254,50 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. spalio 8 d.

Veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai ir uždaviniai trumpai.pdf

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą pakeitimo

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ (www.tevulinija.lt).

Apklausa:

DĖMESIO!

Gerbiami tėveliai,
dalinamės informacija apie grupių jungimą vasaros atostogų laikotarpiu. Grafikai sudaryti, įvertinus norinčiųjų lankyti vaikų poreikį, jų skaičių ir įstaigos darbuotojų atostogų grafiką. Organizuojant ugdymo procesą sujungtose grupėse, bus atsižvelgta į vaikų amžių bei jų raidos ypatumus. Vaikų lankymo grupės ir mokytojai, pasikeitus aplinkybėms, gali būti keičiami. Vaikų veikla bus kuo daugiau organizuojama lauko erdvėse, maksimaliai išnaudotjant visas ugdymo galimybes, atsižvelgiant į oro sąlygas lauke. Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į administraciją tel. 85 2670969  Grupių darbo tvarka vasarą.pdf

Mes dirbame:

 Lopšelis-darželis „Žiogelis“ dirba kiekvieną darbo dieną nuo 6.30 iki 18.30.

Direktorė
Priėmimo valandos:
antradienį nuo 9.00 iki 12.00, trečiadienį nuo 14.00 iki 18.00.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuo 8.00 iki 16.30
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30

Sveikatos priežiūros specialistė
Pirmadienį į nuo 8.30 iki 18.30
Trečiadienį nuo 8.30 iki 18.30
Pietų pertrauka nuo 13.00 iki 13.30

Logopedė
Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.30 ir nuo 15.00 iki 17.15
Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 16.00 iki 18.00

Psichologas
Trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8.00 iki 15.30

Socialinis pedagogas
Pirmadienį ir antradienį nuo 8.00 iki 16.00

 

Darželio grupės nuo 2023 m.
rugsėjo 1 d. dirba:

(2-3 m.)
RIEŠUTĖLIAI 
nuo 6.30 iki 18.30

ŽVIRBLIUKAI 
nuo 6.30 iki 18.30

(3-4 m.)
SKRUZDĖLYTĖS
nuo 7.00 iki 18.30

ŽIRNIUKAI
nuo 6.30 iki 18.30

(4-5 m.)
DOBILĖLIAI
nuo 7.00 iki 18.30

PAKALNUTĖS 
nuo 7.00 iki 18.30

PELĖDŽIUKAI
nuo 6.30 iki 18.30

(5-6 m.)
DRUGELIAI
nuo 6.30 iki 18.30

(2-5 m., lenkų)
VARPELIAI
nuo 6.45 iki 18.15

(5-7 m. priešmokyklinės)
BITUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30
BORUŽĖLĖS 
nuo 6.30 iki 18.30

KREGŽDUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30

SAKALĖLIAI
nuo 6.30 iki 18.30

Teisinė informacija

Teisės aktai, reglamentuojantys Darželio veiklą:

Mūsų draugai:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija „Sveikatos želmenėliai”

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės”