VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS

Gražiam Pavilny, tarp sodų, miškų, stovi darželis “Žiogelio” vardu.
Aplinkui gėlynai, vaiski žaluma sušildo kiekvieną tarytum mama.
Čia augame, žaidžiam, pažįstam draugus, pramynėm darželin tiesius takelius.
Kaip pievoj žiogelio smuikelio garsai, taip skamba daržely vaikučių balsai.

Priėmimas į įstaigą ir priėmimo tvarkos pakeitimai

Pranešame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priėmimo tvarka nuo 2022-01-01.pdf

Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

Įsimintinos ir svarbios datos:

 • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
 • Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.
 • Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.
 • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
 • Grupių formavimas ankstinimas – nuo kovo 18 iki 31 d.

Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" vykdo iš Europos Socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070

Vilniaus lopšelis-darželis “Žiogelis” kartu su partneriais vykdo iš Europos Socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070.

Projekto partneriai:

 • Vilniaus lopšelis-darželis “Saulėtekis”;
 • Vilniaus lopšelis-darželis “Molinukas”;
 • Vilniaus lopšelis-darželis “Žuvėdra”;
 • Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras;
 • Vilniaus lopšelis-darželis “Giliukas”.

Projekto biudžetas: 117 611,65 Eur, iš jų ES dalis: 115 254,50 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. spalio 8 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai ir uždaviniai trumpai.pdf

 

Mieli tėveliai,

Pastaruosius 1,5 metų mūsų lopšelio- darželio pedagogai dalyvavo projekte ir grupėse taikė inovatyvius psichologinius metodus bei priemones.
Lapkričio 24 d. 17:30 val. kviečiame Jus visus į susitikimą, kuriame bus pristatomos veiklos ir pasiekimai.
Demonstruosime situacijas iš jūsų vaikučių gyvenimo, taip pat bus pateiktos praktinės įžvalgos, kaip šiuos metodus naudoti Jums bendraujant su savo vaikais ir kartu padėti darželiui bei pedagogams.
Pabaigoje galėsite klausti, teirautis ir konsultuotis Jums rūpimais klausimais.
Renginį moderuos ir konsultuos projekto psichologės lekt. Rima Kratavičienė ir dr. Aistė Ališauskienė.
Zoom nuoroda:
Lauksime prisijungiant.
Gražios dienos –
Administracija ir pedagogai

Dėl pagalbos SUP vaikams.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistai parengė informacinį lankstinuką tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/ šeimai Vilniaus mieste. Plačiau.

Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" organizavo šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų virtualią kūrybinių darbų nuotraukų parodą „Sniego senio gimtadienis“, skirtą Pasaulinei sniego dienai (sausio 17 d.) paminėti.

Pagrindinis parodos organizavimo tikslų buvo – skatinti vaikus ir bendruomenę tausoti aplinką, ugdyti supratimą apie atliekų tvarkymą ir formuoti gebėjimą kūrybiškai jas panaudoti, išsaugojant gamtą. Siekėme glaudaus bendradarbiavimo ir dalinimosi gerąją patirtimi su Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigomis, ir tai mums puikiai pavyko. Kviečiame pasigrožėti, su mumis – visa Lietuva! Nuoroda čia.

Dėmesio! Aktuali informacija!

Dėl izoliavimosi namuose nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. prašome vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2142 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”, 9 priedu.

Ugdymo tipas Izoliacijos ar testavimo taktika Papildomos rekomendacijos
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis

2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka;

3. ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, rekomenduojamas PGR tyrimas.

Daugiau informacijos čia https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms 

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ),  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla bus organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

2.2.9.3 p. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas (vadovautis ugdymo namuose gairėmis). Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis nebus skaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d. Lankomumo žiniaraštyje tokių vaikų lankomumas bus žymimas raide E.

Nuotoliniu būdu bus teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo, psichologo, spec. ar soc. pedagogo.

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, kurie nelankys ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sausų maisto davinių išdavimas nebus organizuojamas, kadangi jie nemokės ugdymo mokesčio ir būtų sudėtinga kas dieną įvertinti tokių vaikų lankomumą bei planuoti davinių išdavimą.

Prašome susipažinti, kaip Vilniaus miesto savivaldybė rekomenduoja švęsti Kalėdas šiuo sudėtingu laikotarpiu.

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d.  skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a639b8e31e8011eb9604df942ee8e443?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=13dffda6-7e7f-4d78-93b0-b22eb7a184c1

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi įprastu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Organizuojant veiklą, laikomasi šių pagrindinių principų:

 1. griežta grupių izoliacija. Vaikai nuolatos dalyvauja tos pačios grupės veiklose, vengiama skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla;
 2. vienoje grupėje tą pačią dieną dirba vienas ir tas pats pedagogas ir jo padėjėjas (vengiama pedagogų kaitos);
 3. laikomasi saugumo ir higienos reikalavimų (patalpų valymas, dezinfekcija, tinkamas vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus asmenys dėvi kaukes);
 4. maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke;
 5. renginiai, bendros veiklos uždarose patalpose kelių grupių vaikams neorganizuojamos;
 6. prie įėjimų į darželius skelbiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę, reikalavimą dėl kaukių ir draudimą veikloje dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar peršalimo simptomai;
 7. jau lankančius vaikus, tėvai su kaukėmis atveda iki įstaigos durų (į patalpas neužeidami).
 8. vaikų ir darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas. Sudaryta galimybė (padėti termometrai prie įėjimų) pamatuoti temperatūrą ir vaiką atlydėjusiam asmeniui;
 9. karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;
 10. darbiniai pasitarimai, tėvų susirinkimai griežtai organizuojami tik nuotoliniu būdu;
 11. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju;
 12. jei darželis gavo informaciją apie vaikui ar darbuotojui  nustatytą koronaviruso infekciją, jis privalo vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatytu algoritmu, turi bendradarbiauti su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, Visuomenės sveikatos biuru, Administracijos vyriausiąja patarėja Alina Kovalevskaja, Ikimokyklinio ugdymo skyriumi, operatyviai nustatyti sąlytį turėjusius asmenis ir juos informuoti apie 14 dienų izoliaciją bei nedelsiant pranešti tėvams apie grupės izoliaciją ar apie įstaigoje įvestą infekcijų plitimą ribojantį režimą ir veiklos organizavimą nuotoliniu būdu.

Pažymime, kad griežtai draudžiama atvykti į ugdymo įstaigą asmenims, jaučiantiems COVID-19 simptomus:

 1. karščiavimą;
 2. kosulį;
 3. pasunkėjusį kvėpavimą;
 4. skonio ar kvapo netekimą

arba

 1. turėjusiems kontaktą su COVID-19 sergančiu asmeniu;
 2. grįžus iš COVID-19 paveiktų valstybių

https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/paveiktu-saliu-sarasas-1

Šiuo kritiniu metu kviečiame būti kaip niekada atsakingiems, griežtai laikytis visų saugumo reikalavimų, saugoti save ir kitus!

Informacija dėl nemokamų pietų ir nemokamo maitinimo davinio priešmokyklinukams ir socialiai remtinoms šeimoms ekstremalios situacijos laikotarpiu

Informacija dėl COVID-19

Nuotolinis ugdymas ir ugdymas namuose ekstremalios situacijos laikotarpiu

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą pakeitimo

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ (www.tevulinija.lt).

S-Š: ištark mus aiškiai

Mūsų darželio “Pelėdžiukų” grupės vaikai dalyvavo Respublikiniame kūrybiniame projekte ,,S-Š: ištark mus aiškiai“ . Projekto organizatoriai Panevėžio lopšelis-darželis ,,Dobilas“.Kūrybinio projekto tikslas-ugdyti vaikų taisyklingą garsų tarimą bei rišliąją kalbą, įtraukiant juos į aktyvią kūrybinę veiklą skatinančią vaizduotę ir kūrybiškumą.
Už kūrybišką dalyvavimą dėkoja Vilniaus lopšelis-darželis “Žiogelis” ir darželio logopedė.

Padėkos.pdf

Psichologo konsultacijos

Gerbiami tėveliai, pranešame, mūsų įstaigoje dirba psichologas. Darbo laikas: pirmadieniais – nuo 8.00 iki 13.00, trečiadieniais – nuo 13.00 iki 18.00. Maloniai prašome prieš atvykstant užsiregistruoti ir pasirinkti tinkamą Jums laiką tel. (8-5)2670969.

Kviečiame susipažinti su:

Gerbiameji,

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 24 d. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau–Komisija) įvertino mūsų sveikatos stiprinimo programą “Augu stiprus ir sveikas” ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą (Vilniaus lopšelį-darželį “Žiogelis”) sveikatą stiprinančia mokykla.

Taip pat sveikiname visą bendruomenę, 2018 m. gegužės mėn. tapus Respublikinės akcijos “Mes mėgstame sveikatos šaltinius” laimėtojais! Džiaugiamės, kad buvome aktyviausi, daugiausiai bendruomenės įtraukę dalyviai.

Kviečiame susipažinti su akcijos katalogu “Mes megstame sveikatos saltinius” .

Dėkojame už aktyvumą bei iniciatyvos palaikymą.

Apklausa:

Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymui Nr. V-836 „Dėl Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“, darželyje  buvo keičiamos maitinimo normos ir valgiaraščiai, parėjome prie naujo, sveikatai palankaus maitinimo. Nuo 2019 m. vasario 1 d. įstaiga bendradarbiauja su UAB “Sanus Cibus”, buvo parengti ir Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinti  mūsų įstaigos patobulinti valgiaraščiai, maistas tapo dar skanesnis.

Maistas gaminamas pagal pavyzdinius 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius. Juos galite pamatyti čia:

DĖMESIO!

Mes dirbame:

Lopšelis-darželis „Žiogelis“ dirba kiekvieną darbo dieną nuo 6.30 iki 18.30.

Direktorė
Priėmimo valandos:
antradienį nuo 9.00 iki 12.00, trečiadienį nuo 14.00 iki 18.00.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuo 8.00 iki 16.30
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30

Sveikatos priežiūros specialistė
Pirmadienį – trečiadienį nuo 8.00 iki 12.00
Ketvirtadienį – penktadienį nuo 12.00 iki 16.00

Logopedė
Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.30
Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00

Socialinis pedagogas
Pirmadienį ir penktadienį nuo 9.00 iki 12.30
Trečiadienį nuo 14.00 iki 18.00

Darželio grupės nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. dirba:

(2-3 m.)
ŽVIRBLIUKAI
nuo 6.30 iki 18.30
RIEŠUTĖLIAI
nuo 6.30 iki 18.30

(3-4 m.)
ŽIRNIUKAI
nuo 6.30 iki 18.30
DRUGELIAI
nuo 7.00 iki 18.30

(4-5 M.)
SAKALĖLIAI
nuo 7.00 iki 18.30
PAKALNUTĖS
nuo 7.00 iki 18.30
SKRUZDĖLYTĖS
nuo 7.00 iki 18.30

(5-6 m.)
DOBILĖLIAI
nuo 6.30 iki 18.30
PELĖDŽIUKAI
nuo 7.00 iki 18.30

(6-7 m.)
BITUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30
BORUŽĖLĖS
nuo 6.30 iki 18.30
KREGŽDUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30

(2-5 m.)
VARPELIAI
nuo 6.45 iki 18.15

Teisinė informacija

Priėmimas į įstaigą

Mūsų draugai:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija “Sveikatos želmenėliai”

Vilniaus lopšelis-darželis “Atžalėlės”