VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS

Gražiam Pavilny, tarp sodų, miškų, stovi darželis “Žiogelio” vardu.
Aplinkui gėlynai, vaiski žaluma sušildo kiekvieną tarytum mama.
Čia augame, žaidžiam, pažįstam draugus, pramynėm darželin tiesius takelius.
Kaip pievoj žiogelio smuikelio garsai, taip skamba daržely vaikučių balsai.

VILNIAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „ŽIOGELIS“

Įstaiga įsikūrusi atokiau nuo miesto centro, įspūdingos gamtos apsuptyje, šalia Pavilnio regioninio parko. Dėkinga geografinė padėtis suteikia galimybę, ugdant vaikus, pereiti prie vaikų patirtinio ugdymosi, padėti jiems pažinti pasaulį aktyviai veikiant – tyrinėti visais pojūčiais, daryti, bandyti ir eksperimentuoti, stebėti savo veiksmų pasekmes, diskutuoti, spręsti problemas, dalintis išvykų patirtimi ir kt., daugelį dalykų vaikai gali pamatyti ne paveikslėliuose, o savo akimis, būnant gamtoje. Viena svarbiausių ugdymo sričių – socialinių įgūdžių ugdymas: formuoti sėkmingo bendravimo pamatą, ugdant teigiamą vaiko požiūrį į save, padedant suprasti ir priimti savo ir kitų jausmus, valdant emocijas ir elgesį, skiriant dėmesį neverbalinei komunikacijai, bendravimo taisyklių aiškinimui.

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis” vaikai ugdo(si) pagal darželio pedagogų sukurtą ugdymo programą „Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus”. Programos kryptingumą lemia galimybė ugdyti vaiką realiame pasaulyje, ir įstaigoje, ir už jos ribų, gamtoje ir gyvenvietės sociokultūrinėje aplinkoje. Ugdydami, siekiame tenkinti pagrindinius vaiko poreikius – saugumo, sveikatos ir užtikrinti vaiko teisę tinkamai ugdytis. Pedagogai vadovaujasi tėvų nuostatomis, lūkesčiais ir poreikiais, prisiima atsakomybę už vaikų visuminį ugdymą(si), būtiniausių vaiko poreikių: fizinio ir psichinio saugumo, judėjimo, žaidimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos tenkinimą. Ugdymo programoje atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (gabių, dvikalbių, socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų ir kt.) poreikius.
„Žiogelis“ – vienintelė valstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Pavilnyje. Tai bendrojo tipo vaikų lopšelis-darželis, nepritaikytas specialiųjų poreikių vaikams. Darželyje ugdomi daugiau nei du su puse šimtų 2 – 7 metų amžiaus vaikų.

Gerbiamieji, informuojame, kad 2022 m. gruodžio 7 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų 2023-2027 metų sveikatos ugdymo ir stiprinimo programą  „Augu stiprus ir sveikas” ir pritarė pratęsti mokyklai sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką.

 

„VAIKŲ VIENYBĖS TAUTINĖ JUOSTA – VILNIUI”

2023 m. balandžio mėnesį mūsų darželyje bus organizuota Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodos „Vaikų vienybės tautinė juosta – Vilniui“. Paroda organizuojama Vilniaus miesto 700-mečio proga. Parodos pristatymo renginyje bus pristatyti tautodailininkės Birutės Antaninos Janavičienės darbai. Vaikai ir kiti renginio dalyviai galės susipažinti su tautodailininkės gyvenimo istorija, pamatyti juostą, kuri garsino Vilnių ir Lietuvą netgi Japonijoje – ilgiausią lietuvių vienybės juostą. Prašome susipažinti su parodos nuostatais (spausti) ir kviečiame aktyviai dalyvauti!

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 / Projektas, finansuojamas Lenkijos Ministro Pirmininko kanceliarijos konkurso „Polonia i Polacy za Granicą” rėmuose 2022

Cieszymy się, że nasze przedszkole w roku 2022  otrzymało dotację przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sumie  1117,17 eur. W ramach projektu „Wsparcie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania w litewskim systemie oświaty” sfinansowany został zakup następujących przedmiotów: 2 roboty edukacyjne ir edukacyjne dywaniki, eksperymentacyjny zestaw swiateł i dzwięku, rurka sensoryczna z kulkami powietrznymi, tablica biała magnetyczna, drewniany wózek dla lalek. Zakup sprzętu i przyrządy edukacyjnych pomoże nam być bardziej atrakcyjną placówką.

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis”, bendradarbiaudamas su Lietuvos lenkų mokyklų Mokytojų asociacija „Macierz Szkolna” Vilniuje, dalyvauja projekte „Wsparcie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania w litewskim systemie oświaty” („Parama darželių ir priešmokyklinių grupių lenkų dėstomąja kalba vykdomai veiklai Lietuvos švietimo sistemoje”), kurį vykdo Fondas „Pomoc Polakom na Wschodzie” („Pagalba lenkams Rytuose”). 2022 metais mūsų įstaigai skirta 1117,17 Eur parama. Už šias lėšas įsigijome:
Projektą finansuoja Lenkijos Ministro Pirmininko kanceliarija konkurso „Polonia i Polacy za Granicą” rėmuose.
https://pol.org.pl/edukacja/

Priėmimas į įstaigą ir priėmimo tvarkos pakeitimai

Pranešame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Maitinimas

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Dėl pagalbos SUP vaikams.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus specialistai parengė informacinį lankstinuką tėvams (globėjams) apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus (iki 7 m.) bei pagalbos galimybes vaikui/ šeimai Vilniaus mieste. Lankstinukas

Socialinio pedagogo konsultacijos

Gerbiami tėveliai, pranešame, mūsų įstaigoje dirba socialinis pedagogas. Darbo laikas: pirmadieniais – nuo 8.00 iki 13.00, trečiadieniais – nuo 13.00 iki 18.00. Maloniai prašome prieš atvykstant užsiregistruoti ir pasirinkti tinkamą Jums laiką tel. (8-5)2670969.

Vilniaus lopšelis-darželis "Žiogelis" vykdo iš Europos Socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis” kartu su partneriais vykdo iš Europos Socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Kiekvieno vaiko sudėtingų emocinių patirčių transformavimas į darželio grupės psichologinio mikroklimato gerinimą ir emocinės brandos augimą“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0070.

Projekto partneriai:

  • Vilniaus lopšelis-darželis „Saulėtekis”;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Molinukas”;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Žuvėdra”;
  • Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras;
  • Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas”.

Projekto biudžetas: 117 611,65 Eur, iš jų ES dalis: 115 254,50 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. spalio 8 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslai ir uždaviniai trumpai.pdf

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą pakeitimo

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ (www.tevulinija.lt).

Apklausa:

DĖMESIO!

Mes dirbame:

Lopšelis-darželis „Žiogelis“ dirba kiekvieną darbo dieną nuo 6.30 iki 18.30.

Direktorė
Priėmimo valandos:
antradienį nuo 9.00 iki 12.00, trečiadienį nuo 14.00 iki 18.00.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuo 8.00 iki 16.30
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30

Sveikatos priežiūros specialistė
Pirmadienį – trečiadienį nuo 8.00 iki 12.00
Ketvirtadienį – penktadienį nuo 12.00 iki 16.00

Logopedė
Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.30
Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00

Psichologas
Antradienį ir trečiadienį nuo 8.00 iki 13.00

Socialinis pedagogas
Pirmadienį ir penktadienį nuo 9.00 iki 12.30
Trečiadienį nuo 14.00 iki 18.00

Darželio grupės nuo 2022 m.
rugsėjo 1 d. dirba:

(2-3 m.)
ŽVIRBLIUKAI
nuo 7.00 iki 18.30
RIEŠUTĖLIAI
nuo 6.30 iki 18.30

(3-4 m.)
DOBILĖLIAI
nuo 7.00 iki 18.30
PAKALNUTĖS
nuo 7.00 iki 18.30

SKRUZDĖLYTĖS
nuo 7.00 iki 18.30

(4-5 m.)
ŽIRNIUKAI
nuo 7.00 iki 18.30
DRUGELIAI
nuo 6.30 iki 18.30

(5-6 M.)
SAKALĖLIAI
nuo 6.30 iki 18.30
BORUŽĖLĖS
nuo 7.00 iki 18.30
PELĖDŽIUKAI
nuo 7.00 iki 18.30

(6-7 m.)
BITUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30
KREGŽDUTĖS
nuo 6.30 iki 18.30

(2-5 m.)
VARPELIAI
nuo 6.45 iki 18.15

Teisinė informacija

Teisės aktai, reglamentuojantys Darželio veiklą:

Mūsų draugai:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacija „Sveikatos želmenėliai”

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės”