Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai apie ikimokyklines ugdymo įstaigas

1. Norėčiau, kad mano vaikas pradėtų lankyti darželį, ką turėčiau daryti?

 Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturės. Tai galima padaryti internetu IS prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/. Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti 2018 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės bus sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nebus svarbus. 

2. Prašymą pildžiau anksčiau ir jis yra sistemoje. Ar reikia iš naujo pildyti kitą prašymą?

Ne, prašymo pildyti iš naujo nereikia. Prašymai, pateikti iki 2015 m. balandžio 30 d., nėra anuliuojami, lieka IS ir sudarant eiles jiems teikiama pirmenybė prieš prašymus, kurie yra pateikti nuo 2015 m. gruodžio 15 d. Prašymai, pateikti po 2015 m. gruodžio 15 d. irgi nėra anuliuojami, jie lieka IS ir yra rotuojami atsižvelgiant į deklaruotą gyvenamąją vietą, pirmenybes ir vaiko gimimo datą. Prašymai galioja, iki bus suteikta paslauga. 

3. Kokia tvarka sudaromos eilės? Kam suteikiamas prioritetas?

17. Eilės sudaromos tokia tvarka:
17.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir 17.1.4 punkte nurodytam atvejui): 17.1.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
17.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas; 17.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią Įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje Įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
17.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai);
17.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
17.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;
17.2. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:
17.2.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus. Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
2017 m. kovo 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-864 redakcija
17.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas; 17.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią Įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje Įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
17.2.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
17.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;
17.3. neatitinkant Aprašo 17.1 ar 17.2 punktų nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia tvarka:
17.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);
17.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);
17.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka).

4. Ar pirmumo teisę suteikiančios priežastys yra lygiavertės? Ar viena kuri svarbesnė už kitą?

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos ir yra visos lygiavertės. 

5. Kaip priimami vaikai, neturintys jokių prioritetų?

Nesant prioritetų, vieta skiriama vyresnio amžiaus vaikams. 

6. Kokie vaikai priimami į darželius be eilės?

13. Į Įstaigas be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą;
13.1. vaikai, kuriems Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;
13.2. įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);
13.3. tos pačios Įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinio darbo sutartį, vaikai;
13.4. du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai;
13.5. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai.

7. Pakeičiau gyvenamąją vietą. Ar galiu perkelti vaiką iš darželio, kurį lankome, į kitą?

Prašymai perkelti į kitą įstaigą pateikiami elektroniniu būdu https://svietimas.vilnius.lt/, pasirenkant tik vieną įstaigą. Vaiko tėvai (globėjai) gali teikti prašymą pakeisti įstaigą tik vaikui pradėjus ją lankyti (pasirašius ugdymo sutartį). Perkėlimas iš vienos įstaigos į kitą IS sistemoje atliekamas tik tėvams (globėjams) pasirašius ugdymo sutartį pageidaujamoje įstaigoje. Iki bus pasirašyta ugdymo sutartis su pageidaujama lankyti įstaiga, vaikas lieka ankstesnėje įstaigoje. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų turi kreiptis į įstaigą ir patvirtinti vaiko atvykimą. 

8. Ar galima apsikeisti darželiais su kitais tėvais?↑

To paties amžiaus grupės vaikų tėvams (globėjams) abipusiu sutarimu suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus prašymą el. būdu Ikimokyklinio ugdymo skyriui. 

9. Kada sužinosime, ar vaikui skirta vieta darželyje?

IS tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų balandžio 18 d. iki balandžio 30 d. Atsiradus galimybėms, grupės gali būti formuojamos visus metus. Jūs būsite informuoti jūsų pasirinktu informavimo būdu (SMS žinute ir/arba el. paštu). 

10. Pasikeitė vaiko deklaruota gyvenamoji vieta. Kada vyksta deklaruotos gyvenamosios vietos tikrinimas?

Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir prieš priskiriant vaikus į grupes (deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos duomenis). 

Po grupių formavimo duomenys tikrinami kiekvieno mėnesio pradžioje (pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos duomenis). Pvz. š. m. rugsėjo 3 d. pasikeitė vaiko arba tėvų deklaruota gyvenamoji vieta – duomenys sistemoje bus atnaujinti tik spalio mėnesį. 

11. Gavome patvirtinimą, kad galime pradėti lankyti darželį. Per kiek laiko turėtume kreiptis į darželį?

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki einamųjų metų gegužės 31 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, reikiamas gydytojų pažymas ir dirbančių tėvų pažymą ( pažymos pavyzdys, dėl jos reikia kreiptis į savo darbovietę), patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė bei pasirašyti dvišalę sutartį. 

12. Jei dėl tam tikrų priežasčių (esu išvykęs, sergu ir pan.) negaliu iki gegužės 31 d. atvykti į darželį ir patvirtinti, kad vaikas lankys, kokių veiksmų reikia imtis?

Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į įstaigą iki gegužės 31 d. dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti iki gegužės 31 d. įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą. 

13. Kur galiu patikrinti, kurioje eilės į darželį vietoje yra mano vaikas?

Informacija apie vaiko vietą eilėje pateikiama https://svietimas.vilnius.lt/. 

 

14. Kokie teisės aktai numato priėmimo į Vilniaus darželius tvarką?

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-28 sprendimu Nr. 1-1384.
2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms priskirtos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos, patvirtintos 2017-06-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1620.
3. Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-22 sprendimu Nr. 1-2070 (2014 gruodžio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2184 redakcija).

15. Jei norima lankyti darželį 2019 m. ar 2020 m., ar galima teikti prašymą?

Prašymai registruojami nuolat. Eilė yra rodoma einamiesiems metams (pvz. jeigu vaikas yra užregistruotas 2019 lankymo metams, eilė bus rodoma nuo 2019 m. sausio mėn.). 

 

16. Kas gali informuoti, kiek grupių ir po kiek vaikų bus grupėse, kas atsakingas už grupių formavimą?

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistai yra atsakingi už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą. Jie tvarko įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes. 

17. Jei vaikas šiuo metu lanko privatų arba pusiau privatų darželį ir laukia eilės į valstybinį darželį, ar dėl to gali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilėje?

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės. 

 

18. Ar galima gauti kompensaciją už išlaidas, kurios yra patiriamos leidžiant vaiką į nevalstybinį darželį?

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-64 patvirtinta Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarka, tėvams skiriama 100 Eur kompensacija (išskyrus VšĮ „Mažasis Trinapolis“). 

19. Registruojant prašymą, sistemoje pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl taip?

Prašymą galima registruoti tik į grupes, kuriuos yra suformuotos darželyje, ir kurios atitinka vaiko amžių tai dienai, kurią pageidaujama pradėti lankyti darželį. Nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki balandžio 10 d. tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą. 

 

20. Kiek laiko be pateisinamos priežasties galima nelankyti darželio?

Vaikai, nelankę darželio daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, pašalinami iš lankančiųjų sąrašo įstaigos vadovo įsakymu. 

21. Kokios priežastys yra pateisinamos nelankant darželio daugiau nei mėnesį?

Pateisinama priežastis – liga, pateikus gydytojo pažymą (gali būti pateikiama ir elektroninė pažyma) pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą, prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje (ši informacija yra žinoma visoms įstaigoms ir pažymos teikti neprivaloma)), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys. 

 

22. Šiuo metu registruojant prašymą, sistemoje pateikiama informacija, kad pasirinktas darželis nepriklauso pagal gyvenamąją vietą, nors pasirinktas yra teisingai. Ar tokiu atveju galima tęsti vaiko registraciją?

Vaiko registraciją reikia atlikti iki galo. Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir prieš priskiriant vaikus į grupes (deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos duomenis). 

23. Tikrinant prašymą nuo einamųjų metų balandžio 1 d. sistemoje pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl taip?

Nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki balandžio 10 d. tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą ir pasirinkti darželius, kuriose yra tinkamo amžiaus grupės. Jeigu prašymas teiktas nuo 2015 gruodžio 15 d., prašymo pateikimo data vaikų eilių sudarymui reikšmės neturi. 

24. Kaip užregistruoti vaiką į priešmokyklinę grupę?

Užregistruoti vaiką į priešmokyklinę grupę reikia IS prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/ → Mano darželis → Lankantys įstaigas vaikai → Vaiko vardas, pavardė → pildyti prašymą į priešmokyklinio ugdymo grupę (jeigu vaikui kalendoriniais metais nesueina 6 metų, reikia spausti → pakeisti darželį). 

25. Kiek kartų vaiką galima registruoti iš naujo?

Tėvai (globėjai) du kartus pateikę prašymą IS ir atsisakę pasiūlytos vietos (nepasirašę sutarties), turi teisę pateikti prašymą praėjus ne anksčiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio priskyrimo į Įstaigą datos.