Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai apie ikimokyklines ugdymo įstaigas

1. Norėčiau, kad mano vaikas pradėtų lankyti darželį, ką turėčiau daryti?

 Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturės. Tai galima padaryti internetu IS prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/. Grupės sudaromos kovo mėnesį, todėl norint lankyti 2022 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės bus sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas ir data nesvarbūs.

2. Prašymą pildžiau anksčiau ir jis yra sistemoje. Ar reikia iš naujo pildyti kitą prašymą?

Prašymai galioja, iki bus suteikta paslauga, vaikui pradėjus mokytis pagal pradinio ugdymo programą arba iki prašymas bus atsiimtas IS vartotojo. Negaliojantys prašymai IS panaikinami. Nutraukus ugdymo sutartį, prašymai dėl įstaigos keitimo taip pat yra naikinami. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti įstaigą panaikina ankstesnįjį.

3. Kokia tvarka sudaromos eilės? Kam suteikiamas prioritetas?

Eilės sudaromos tokia tvarka:

1.1. vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant (ši nuostata taikoma ir 18.1.4 papunktyje nurodytam atvejui):

1.1.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

1.1.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
1.1.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

1.1.4. vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);

1.1.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

1.1.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

1.2. vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:

1.2.1. vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus. Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);

1.2.2. vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;

1.2.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią Įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);

1.2.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;

1.2.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

1.3. neatitinkant Aprašo 18.1 ar 18.2 punktų nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia tvarka:

1.3.1. vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);

1.3.2. vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka);

1.3.3. vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka).

4. Ar pirmumo teisę suteikiančios priežastys yra lygiavertės? Ar viena kuri svarbesnė už kitą?

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys sumuojamos ir yra visos lygiavertės. 

5. Kaip priimami vaikai, neturintys jokių prioritetų?

Nesant prioritetų, vieta skiriama vyresnio amžiaus vaikams. 

6. Kokie vaikai priimami į darželius be eilės?

Į Įstaigas be eilės priimami ir perkeliami iš vienos įstaigos į kitą:

1. vaikai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;

2. įvaikinti vaikai, globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);

3. tos pačios įstaigos darbuotojų, dirbančių ne mažiau kaip pusę metų pagal pagrindinę darbo sutartį, vaikai;

4. du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai, kurių abiejų tėvų ir vaikų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje (ši nuostata taikoma ir Aprašo 18.1.4 papunktyje nurodytu atveju), kai jie pretenduoja į įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (ši nuostata taikoma pagal Aprašo 18.1. papunktyje nurodytą tvarką). Nesant laisvų vietų pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, gali būti pasiūlytos alternatyvos artimiausių seniūnijų įstaigose

5. užsienio valstybių piliečių, diplomatinio korpuso darbuotojų, dirbančių Lietuvos Respublikoje esančiose užsienio diplomatinėse atstovybėse, vaikai.

6. vaikai su negalia, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis;

7. vaikai, kurių vienas iš tėvų yra neįgalus ir jam nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis.

7. Pakeičiau gyvenamąją vietą. Ar galiu perkelti vaiką iš darželio, kurį lankome, į kitą?

Prašymai perkelti į kitą įstaigą pateikiami elektroniniu būdu https://svietimas.vilnius.lt/, pasirenkant tik vieną įstaigą. Vaiko tėvai (globėjai) gali teikti prašymą pakeisti įstaigą tik vaikui pradėjus ją lankyti (pasirašius ugdymo sutartį). Perkėlimas iš vienos įstaigos į kitą IS sistemoje atliekamas tik tėvams (globėjams) pasirašius ugdymo sutartį pageidaujamoje įstaigoje. Iki bus pasirašyta ugdymo sutartis su pageidaujama lankyti įstaiga, vaikas lieka ankstesnėje įstaigoje. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, turi elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį per el. laiške nurodytą terminą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą

8. Ar galima apsikeisti darželiais su kitais tėvais?

Tų pačių gimimo metų vaikų tėvams (globėjams), kurie yra pasirašę dvišales ugdymo sutartis su įstaigomis, į kurias tuo metu yra priimti jų vaikai, abipusiu susitarimu suteikiama galimybė apsikeisti įstaigomis, pateikus pasirašytą prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriui elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt, pašto adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius arba atvykus į Klientų aptarnavimo skyrių adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

9. Kada sužinosime, ar vaikui skirta vieta darželyje?

IS tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų kovo 18 d. iki kovo 30 d. Atsiradus galimybėms, grupės gali būti formuojamos visus metus. Jūs būsite informuoti jūsų pasirinktu informavimo būdu (SMS žinute ir/arba el. paštu)

10. Pasikeitė vaiko deklaruota gyvenamoji vieta. Kada vyksta deklaruotos gyvenamosios vietos tikrinimas?

Deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami vieną kartą per savaitę, pirmą savaitės darbo dieną.

11. Gavome patvirtinimą, kad galime pradėti lankyti darželį. Per kiek laiko turėtume kreiptis į darželį?

Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, turi per 10 kalendorinių dienų elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį ir iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikti įstaigai, į kurią priimtas vaikas šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją (ar) vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą.

12. Jei dėl tam tikrų priežasčių (esu išvykęs, sergu ir pan.) negaliu iki gegužės 31 d. atvykti į darželį ir patvirtinti, kad vaikas lankys, kokių veiksmų reikia imtis?

Tėvai (globėjai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku), bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje ir informuoti apie sutarties pasirašymo ir dokumentų pateikimo datą.

13. Kur galiu patikrinti, kurioje eilės į darželį vietoje yra mano vaikas?

Informacija apie vaiko vietą eilėje pateikiama https://svietimas.vilnius.lt/. 

 

14. Kokie teisės aktai numato priėmimo į Vilniaus darželius tvarką?

Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. Nr. 1-1269 ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms priskirtos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos, patvirtintos 2021 m. gruodžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3168/21.
https://aktai.vilnius.lt/document/30365205

15. Jei norima lankyti darželį 2023 m., ar galima teikti prašymą?

Prašymai registruojami nuolat, išskyrus kovo 18 – kovo 31 dienomis, grupių formavimo metu. Eilė yra rodoma lankymo metams (pvz. jeigu vaikas yra užregistruotas 2023 lankymo metams, eilė bus rodoma nuo 2023 m. sausio mėn.).

 

16. Kas gali informuoti, kiek grupių ir po kiek vaikų bus grupėse, kas atsakingas už grupių formavimą?

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistai yra atsakingi už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą. Jie tvarko įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes.

Vaikų skaičius grupėse yra nustatomas vadovaujantis LR SAM 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

17. Jei vaikas šiuo metu lanko privatų arba pusiau privatų darželį ir laukia eilės į valstybinį darželį, ar dėl to gali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilėje?

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės. 

 

18. Ar galima gauti kompensaciją už išlaidas, kurios yra patiriamos leidžiant vaiką į nevalstybinį darželį?

19. Registruojant prašymą, sistemoje pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl taip?

Prašymą galima registruoti tik į grupes, kuriuos yra suformuotos darželyje, ir kurios atitinka vaiko amžių tais kalendoriniais metais, kuriais pageidaujama pradėti lankyti darželį. Nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki kovo 10 d. tėvai (globėjai) https://svietimas.vilnius.lt turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą. Pašymo pateikimo/redagavimo data neįtakoja eiliškumo.

 

20. Kiek laiko be pateisinamos priežasties galima nelankyti darželio?

V

Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis –
liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis);
prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje;
tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla;
nelaimės šeimoje;
mokinių atostogų metas;
tėvų atostogų metas;
vasaros metas ir kitos svarbios priežastys),

įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus).

21. Kokios priežastys yra pateisinamos nelankant darželio daugiau nei mėnesį?

Pateisinama priežastis – liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis);
prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje;
tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla;
nelaimės šeimoje; mokinių atostogų metas;
tėvų atostogų metas; vasaros metas ir kitos svarbios priežastys.

 

22. Šiuo metu registruojant prašymą, sistemoje pateikiama informacija, kad pasirinktas darželis nepriklauso pagal gyvenamąją vietą, nors pasirinktas yra teisingai. Ar tokiu atveju galima tęsti vaiko registraciją?

Vaiko registraciją reikia atlikti iki galo. Deklaruota gyvenamoji vieta tikrinama prašymų pateikimo metu ir prieš priskiriant vaikus į grupes (deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys tikrinami pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos duomenis). 

23. Tikrinant prašymą nuo einamųjų metų balandžio 1 d. sistemoje pateikiama informacija, kad nėra tinkamos grupės pagal vaiko amžių. Kodėl taip?

Nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki kovo 10 d. tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti, ar yra pasirinktose įstaigose formuojamos prašyme nurodytos grupės. Nesant tokios grupės tėvai (globėjai) turi teisę pakeisti prašymą ir pasirinkti darželius, kuriose yra tinkamo amžiaus grupės. Prašymo pateikimo/redagavimo data vaikų eilių sudarymui reikšmės neturi.

Pažymime, kad prašymai registruojami/redaguojami nuolat, išskyrus kovo 18 – kovo 31 dienomis, grupių formavimo metu.

24. Kaip užregistruoti vaiką į priešmokyklinę grupę?

Jeigu įstaiga teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, vaikas, baigęs ikimokyklinio ugdymo programą, tęsia priešmokyklinio ugdymo programą toje pačioje įstaigoje pateikus prašymą tiesiogiai įstaigos vadovui nustatyta tvarka ne per IS. Tėvams (globėjams) pageidaujant pakeisti įstaigą, vykdančią priešmokyklinio ugdymo programą, pildomas prašymas per IS Apraše nustatyta tvarka. Jeigu įstaiga neteikia priešmokyklinio ugdymo paslaugų, tėvai (globėjai) teikia naują prašymą į pageidaujamas įstaigas Apraše nustatyta tvarka.

25. Kiek kartų vaiką galima registruoti iš naujo?

Tėvai (globėjai) du kartus pateikę prašymą IS ir atsisakę pasiūlytos vietos (nepasirašę sutarties), turi teisę pateikti prašymą praėjus ne anksčiau kaip 6 mėnesiams nuo paskutinio priskyrimo į Įstaigą datos.