Teisinė informacija

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą

 Gerb. tėveliai, Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos.

Mokesčio tvarkos pakeitimai nuo 2022 m. liepos 1 d.

Mokesčio tvarka (suvestinė redakcija nuo 2022 m. gruodžio 4 d.)

  Atkreipkite dėmesį į svarbius  tvarkos punktus:

  Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

  – šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

  – vaikas nelanko įstaigos dėl:

  tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba du vaikus iki 12 metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;

  ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;

  tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

  prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

  tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, taip pat darbo nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;

  mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

  vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka;

  nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;

  įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

  priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

  kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.

  Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

  – vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

  – toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

  – vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

  – vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

  – vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

  – vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

  Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

  Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą!

  Dėl nelankymo dienų pateisinimo

  Gerb. tėveliai, pranešame, kad  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 14 d.  sprendimu Nr. 1-117 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo pakeitimo” buvo pakeistas Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 3 dalies 11 punktas:

  Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

  11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

  11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

  11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:

  11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;

  11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai;

  11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;

  11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;

  11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba  vykdomos individualios veiklos;

  11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje);

  11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);

  11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);

  11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

  11.3.10. kitų priežasčių.

  Taip pat primename, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 82 punktas: „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F094/a).“

  Informuojame, kad gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos, todėl prašome tėvų (globėjų) laiku pranešti darželiui, kad vaikas susirgo, ir pasirašyti pažymą, grįžus į darželį po ligos, apie vaiko ligos laikotarpį.

  Tėvų (globėjų) pasirašyta pažyma dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo įstaiga vadovausis, pateisinant nelankytas dienas, kai vaikas serga. Prašome tėvų pasirašytas pažymas teikti grupių pedagogams per elektroninį dienyną „Mūsų darželis”

  Įstaigos nelankymo dienų pateisinimo tvarka.

  Pažymos blankas.doc pildymui. Popierinio blanko teirautis auklėtojos.

  Priėmimas į įstaigą ir priėmimo tvarkos pakeitimai

  Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1805,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimokeičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas .

  Priėmimo tvarka nuo 2023-03-08.pdf

  Atkreipiame ypatingą Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.

  Įsimintinos ir svarbios datos:

  • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
  • Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.
  • Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.
  • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
  • Grupių formavimas ankstinimas – nuo kovo 18 iki 31 d.

  Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.

  Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

  Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu IS prisijungę https://svietimas.vilnius.lt/. Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat. Prašymai rikiuojami pagal eilių sudarymo tvarką. Naujos grupės sudaromos savivaldybėje nuo einamųjų metų  kovo 18 dienos iki kovo 31 dienos.  Jei yra laisvų vietų, sąrašai gali būti papildomi visus metus.

  Priimant vaikus, pirmenybė teikiama vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje.
  Eilės sudaromos, pirmenybę teikiant:

  vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) arba vieno iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinio ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai) deklaruota gyvenamijo vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus;
  vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
  vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko įstaigą;
  vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);
  vienas iš tėvų mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose;
  vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio.
  Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirašoma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos.
  Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.
  Prašymo dėl išvykimo iš darželio forma.doc
  Prašymo dėl perkėlimo forma.doc

  Informuojame,  kad 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-603 pakeisti Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo kai kurie punktai:   (Vaikų priėmimo tvarka (aktuali redakcija nuo 2020 m. liepos 10 d.))

  10.1, 13.4 papunkčiai, 12, 19, 20, 23, 29 ,33, 38, 39 punktai, bei aprašas papildytas 13.6, 13,7 papunkčiais ir 481 ir 482  punktais (pakeitimai paryškinti).

  Atkreipiame dėmesį, kad vaikų priėmimo tvarkos aprašo 29, 33, 38 punktai pakeisti, nes sutartys pasirašomos elektroniniu būdu.

  Pasikeitė vaikų priėmimo be eilės 13.4. papunktis „du ar daugiau vienu metu šeimoje gimę vaikai, kurių abiejų tėvų gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje (ši nuostata taikoma ir 17.1.4 papunktyje nurodytu atveju).

  Vaikai taip pat be eilės bus priimami vadovaujantis šiais naujais papunkčiais:

  13.6. vaikai su negalia, kuriems nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis ir 13.7. vaikai, kurių vienas iš tėvų yra neįgalus ir jam nustatytas bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis arba kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis.

  Sutrumpintas ir pakeistas 39 punktas: „Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis); prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje; tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla; nelaimės šeimoje; mokinių atostogų metas; tėvų atostogų metas; vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus)“.

  Kadangi nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradedamas vaikų ugdymas šeimoje, Aprašas papildytas 481 punktu: „Vaikų, ugdomų šeimoje, priėmimą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos švietimo įstaigos,  kurių sąrašas yra skelbiamas interneto svetainėje svietimas.vilnius.lt.“

  Labai svarbus ir 482 punktas dėl vaikų ir jų tėvų asmens duomenų tvarkymo: „Vaikų ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą“.