Įstaiga

VILNIAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „ŽIOGELIS“

Istorija

Mūsų darželis buvo įsteigtas Pavilnyje, Jokūbo Kolaso gatvėje 1987 m. kovo 7 d., reorganizavus du senus, veikusius Švariojoje gatvėje nuo penkiasdešimtų metų darželius Nr. 24 ir Nr. 41. Darželiai buvo maži, bet mieli, vaikučius juose supdavo šilta šeimyninė aplinka. Kartu su ten dirbusiais žmonėmis naujas darželis paveldėjo šilumos ir motiniškos globos tradicijas. Pavadinimas „Žiogelis“ darželiui buvo suteiktas 1998 m.

Įstaiga įsikūrusi atokiau nuo miesto centro, įspūdingos gamtos apsuptyje, šalia Pavilnio regioninio parko. Gamtovaizdžio unikalumu Pavilniui neprilygsta nei vienas Vilniaus mikrorajonas. Vilnios slėnis, Pučkorių atodanga, dvaras ir piliakalnis, Belmonto malūnas, Tuputiškių serpantinas – tai Valstybės saugomi gamtos ir kultūros paveldo paminklai. Kaimynystėje įsikūrusios kitos švietimo įstaigos – Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, Vilniaus Pavilnio progimnazija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio švietimo skyrius.

„Žiogelis“ – vienintelė valstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Pavilnyje. Tai bendrojo tipo vaikų lopšelis-darželis, nepritaikytas specialiųjų poreikių vaikams. Darželyje ugdomi daugiau nei du su puse šimtų 2 – 7 metų amžiaus vaikų.

Istoriškai Pavilnyje susiformavo specifinė, jungianti kelias nacionalines kultūras (lietuvių, lenkų, rusų), socialinė – demografinė aplinka. Nuo 2020 m. rudens įstaigoje veikia trylika grupių: dvylika lietuvių ugdomąja kalba ir viena grupė (mišraus amžiaus) lenkų ugdomąja kalba. Lietuvių grupes lanko apie 15 proc. kitakalbių šeimų vaikų.

Vizija

Vizija Geras Darželis Pavilnyje, augantys drauge vaikai ir suaugusieji.

Darželis teikia kokybišką vaiko ugdymą ir ugdymąsi modernioje erdvėje ir unikalios gamtos apsuptyje, įstaiga klestinti ir atvira visuomenei, lanksčiai atliepianti bendruomenės poreikius, vertybių sistemą, realizuojanti mokymosi visą gyvenimą idėją.

Misija

Misija – per 2020-2024 m. laikotarpį įstaiga  kurs ir modernizuos palankią, saugumą ir aktyvumą garantuojančią vaiko ugdymo(si) aplinką, individualizuos ir integruos ugdymo turinį pagal dvasines ir fizines kiekvieno vaiko galimybes, užtikrins gerą pasirengimą mokymuisi mokykloje,  sudarys sąlygas pedagogų ir kitų bendruomenės narių pastoviam tobulinimuisi.

Filosofija

Filosofija – Pažink save ir kitus, veik drauge.

Svarbiausia žmogaus kaip individo (asmens) būsena pasaulyje, šio individo santykis su būtimi. Pirmas ugdymo žingsnis – savęs supratimas. Ugdytinis skatinamas pažinti save, savo aplinką ir tai, kaip jis veikia aplinką ir aplinkinius. Vaikai ugdomi kasdienės įvairios veiklos metu: ugdytojai ir ugdytiniai mokosi vieni iš kitų draugiškai bendradarbiaudami, plėtodami socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą. Vaikams suteikiama teisė daryti poveikį savo ugdymuisi ir gyvenimui. Pedagogai vadovaujasi nuostata, kad vaikai skirtingi, todėl neįmanoma visų vienodai ugdyti.

Prioritetai

Prioritetinės sritys:

 1. Užtikrinti ugdymo kokybę.
 2. Tobulinti aplinką.
 3. Plėtoti bendradarbiavimą su šeima ir socialiniais partneriais.

Tikslai

Per strateginio plano laikotarpį nuo 2020 m. iki 2024 m., siekiant paslaugų kokybės, užtikrinant vaikų poreikių tenkinimą, edukacinių aplinkų atnaujinimą, plėtojimą ir tobulinimą, diegiant inovatyvias technologijas, kad būtų sudarytos geresnės ugdymo sąlygos, bus siekiama šių tikslų:

Tikslas 1. Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymą(si) įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams.    

Uždaviniai:

 1. Atsižvelgiant į įstaigos įsivertinimo išvadas, tobulinti ugdymo(si) planavimą, jo įgyvendinimo procesą. Plėtoti ugdytinių saviraiškos galimybes.
 2. Diegti naujas ugdymo formas ir metodus.
 3. Siekti, kad visų lygių ugdymosi programos tenkintų ugdytinių poreikius ir užtikrintų jų kompetencijų plėtrą.
 4. Išlaikyti ir stiprinti (intelektualinius) žmogiškuosius išteklius, sudarant pedagogams galimybes ir sąlygas tobulinti kvalifikaciją, skleisti ir perimti gerąją darbo patirtį.
 5. Siekti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų dermės.

Tikslas 2. Tobulinti modernią, saugią, sveiką, mobilią, aktyvinančią ugdymo(si) ir darbo aplinką.

Uždaviniai:

 1. Tobulinti ir įrengti naujas kūrybinių žaidimų, meninės, ugdomosios veiklos erdves.
 2. Tęsti įstaigos patalpų ir inžinerinių sistemų renovaciją.

Tikslas 3. Plėtoti bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą, bei palaikyti  įstaigos  kultūrinius ir veiklos ryšius su socialiniais partneriais.

Uždaviniai:

 1. Plėtoti bendruomenės veiklą, bendradarbiaujant su šeima.
 2. Formuoti lopšelio-darželio įvaizdį, savitumą, atspindint veiklos kryptis, rengiant bendrus projektus su socialiniais partneriais.