Apie mus

Įstaiga

Vilniaus lopšelis-darželis „Žiogelis“:
– teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintas valstybines bei pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus“;
– sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą.

Paslaugos

Įstaigoje  maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Personalas

Įstaigoje dirba kvalifikuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedė, muzikos mokytoja, fizinio lavinimo pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros speciaistė. Įstaigos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, šalies, užsienio kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

Grupės

Grupės komplektuojamos vadovaujantis įstaigos nuostatuose nustatyta tvarka, pirmenybė teikiama vaikams, gyvenantiems įstaigai priklausančiame rajone. Įstaigoje vyrauja vieno amžiaus vaikų grupės. Įstaigos struktūra:
– lopšelinio amžiaus (2 – 3 metų vaikų) – 2 grupės;
– darželinio amžiaus (3 – 5 (6) metų vaikų) – 7 grupės;
– mišraus amžiaus (lenkų kalba, 2 – 5 metų vaikų) – 1 grupė;
– priešmokyklinio ugdymo grupės – 2 grupės.

Paremkit mus

Kiekvienas gali prisidėti, padedant mūsų darželiui siekti tikslų: tobulinti vaikų kūrybinių žaidimų, meninės, ugdomosios veiklos erdves, kurti saugią aplinką vaikams viduje ir lauke, skirdamas darželiui 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio darželiui.