Mūsų vizija

VILNIAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „ŽIOGELIS“

Istorija

Mūsų darželis buvo įsteigtas Pavilnyje, Jokūbo Kolaso gatvėje 1987 m. kovo 7 d., reorganizavus du senus, veikusius Švariojoje gatvėje nuo penkiasdešimtų metų darželius Nr. 24 ir Nr. 41. Darželiai buvo maži, bet mieli, vaikučius juose supdavo šilta šeimyninė aplinka. Kartu su ten dirbusiais žmonėmis naujas darželis paveldėjo šilumos ir motiniškos globos tradicijas. Pavadinimas „Žiogelis“ darželiui buvo suteiktas 1998 m.

Įstaiga įsikūrusi atokiau nuo miesto centro, įspūdingos gamtos apsuptyje, šalia Pavilnio regioninio parko. Gamtovaizdžio unikalumu Pavilniui neprilygsta nei vienas Vilniaus mikrorajonas. Vilnios slėnis, Pučkorių atodanga, dvaras ir piliakalnis, Belmonto malūnas, Tuputiškių serpantinas – tai Valstybės saugomi gamtos ir kultūros paveldo paminklai. Kaimynystėje įsikūrusios kitos švietimo įstaigos – Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla, Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla, Lietuvos mokinių neformaliojo švetimo centro Gamtinio ir ekologinio švietimo skyrius.

„Žiogelis“ – vienintelė valstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Pavilnyje. Tai bendrojo tipo vaikų lopšelis-darželis, nepritaikytas specialiųjų poreikių vaikams. Darželyje ugdomi daugiau nei du šimtai 1,5 – 7 metų amžiaus vaikų.

Istoriškai Pavilnyje susiformavo specifinė, jungianti kelias nacionalines kultūras (lietuvių, lenkų, rusų), socialinė – demografinė aplinka. Nuo 2017 m. rudens įstaigoje veikia dvylika grupių: vienuolika lietuvių ugdomąja kalba ir viena grupė (mišraus amžiaus) lenkų ugdomąja kalba. Lietuvių grupes lanko apie 15 proc. kitakalbių šeimų vaikų.

Vizija

Lopšelis-darželis „Žiogelis“ – įstaiga, efektyviai laiduojanti kokybišką vaiko ugdymą ir ugdymąsi modernioje erdvėje ir unikalios gamtos apsuptyje, klestinti ir atvira visuomenei, lanksčiai atliepianti bendruomenės poreikius, vertybių sistemą, besiremianti humaniškumo, demokratiškumo, nacionalumo ir atsinaujinimo principais, realizuojanti mokymosi visą gyvenimą idėją.

 

Misija

Lopšelis-darželis „Žiogelis“ nuolat kuria ir modernizuoja palankią, saugumą ir aktyvumą garantuojančią vaiko ugdymo(si) aplinką, individualizuoja ir integruoja ugdymo turinį pagal dvasines ir fizines kiekvieno vaiko galimybes, užtikrina gerą pasirengimą mokymuisi mokykloje. Įstaiga sudaro sąlygas pedagogų ir kitų bendruomenės narių pastoviam tobulinimuisi.

Kultūra

Bendruomenės nariai pripažįsta vaikų kultūrą kaip vertybę, o vaikus – kaip aktyvius savo aplinkos kūrėjus. Įstaigoje vyrauja atmosfera, skatinanti visų bendruomenės narių įsitraukimą į veiklą, sudaro galimybę tobulėti, būti pripažintam ir vertinamam. Darželis siekia tapti kultūros traukos centru. Darželis turi savitas tradicijas, priimtinas visai bendruomenei. Kuriama aplinka jauki, estetiška, saugi, pritaikyta bendruomenės narių poreikiams

Filosofija

Egzistencializmo filosofijos krypties idėja, kad svarbiausia – žmogaus kaip individo (asmens) būsena pasaulyje, šio individo santykis su būtimi. Tad pirmas ugdymo žingsnis – savęs supratimas. Vadovaujantis psichologų D.Golemano, A.Adlerio, pedagogų R.Šteinerio ir R.Snyder ir M.Snyder idėjomis, ugdytinis skatinamas pažinti save, savo aplinką ir tai, kaip jis veikia aplinką ir aplinkinius. Remiantis minėtų autorių idėjomis, vaikai ugdomi kasdienės įvairios veiklos metu: ugdytojai ir ugdytiniai mokosi vieni iš kitų draugiškai bendradarbiaudami, plėtodami socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą. Vaikams suteikiama teisė daryti poveikį savo ugdymuisi ir gyvenimui. Pedagogai vadovaujasi nuostata, kad vaikai skirtingi, todėl neįmanoma visų vienodai ugdyti.

Prioritetai

Ugdymo procesas grindžiamas vaiko teisėmis veikti, išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką sprendimams. Bendraudami su vaiku pedagogai siekia, kad vaiko ir suaugusiojo santykiai taptų lygiaverčiais. Sprendimai daromi ne dėl vaiko, bet su vaiku. Bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimas, vyraujant darnai, savitarpio supratimui ir susitarimui laiduoja glaudžius kontaktus, galimybę įveikti problemas ir siekti tikslo.

Tikslai

Sukurti patrauklią, atvirą ugdymo instituciją, gebančią teikti šiuolaikišką, kokybišką, tautos kultūros vertybėmis grindžiamą ugdymą. Užtikrinti aukštą ugdymo(si) paslaugų kokybę įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams. Tobulinti materialinę ir intelektualinę ugdymo(si) bazę.