Teisinė informacija

Priėmimas į įstaigą

Nauja registravimo į Vilniaus miesto darželius sistema pradėjo veikti 2015 m. gruodžio 15 d. Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 235. Nuo 2020 m. sausio 1 d. vaikai bus priimami pagal naują, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1-303 patvirtintą tvarką:

Priėmimo tvarka.pdf

Priėmimo tvarka nuo 2020-01-01.pdf

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai dėl priėmimo į darželiu tvarkos (DUK).pdf

Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu IS prisijungę https://svietimas.vilnius.lt/. Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat. Prašymai rikiuojami pagal eilių sudarymo tvarką. Naujos grupės sudaromos savivaldybėje nuo einamųjų metų  balandžio 18 dienos iki balandžio 30 dienos.  Jei yra laisvų vietų, sąrašai gali būti papildomi visus metus.

Tėvai ar globėjai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į darželį iki einamųjų metų gegužės 31 dienos,  raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, reikiamas gydytojų pažymas (galimos ir elektroniniu būdu pateiktos pažymos) bei pasirašyti dvišalę sutartį. 

Priimant į darželį ir vėliau kiekvienais mokslo metais būtina pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).
Priimant vaikus, pirmenybė teikiama vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje.
Eilės sudaromos, pirmenybę teikiant:

vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) arba vieno iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinio ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai) deklaruota gyvenamijo vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus;
vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko įstaigą;
vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);
vienas iš tėvų mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose;
vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio.
Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirašoma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos.
Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.
Prašymo dėl išvykimo iš darželio forma.doc
Prašymo dėl perkėlimo forma.doc

Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje

Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje reglamentuoja „Mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas“. Jį  sudaro mokestis už maitinimą ir mokestis vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui  – 0,72 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,29 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas):

Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje.pdf

Nuo 2015 m. sausio 1 d. 50 proc. mokesčio lengvata ugdymo reikmėms netaikoma (pakeistas 10 šios tvarkos aprašo punktas). Mokesčio tvarkos pakeitimas.pdf

Mūsų įstaigoje ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų, nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:
lopšelio grupėse – už 1,81 Eur;
darželio ir priešmokyklinėse grupėse – už 2,07 Eur.
Nustatytais atvejais mokestis už maitinimą mažinamas.
Mokesčiui ugdymo reikmėms tenkinti lengvata taikoma tik sociaiai remtinoms šeimoms.
Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 proc. už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:
vaikas turi tik vieną iš tėvų, (vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia  kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose);
šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą;
vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Prašymo dėl 50 proc lengvatos taikymo forma.doc

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
vaikas nelanko įstaigos dėl:
tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų poilsių dienų per mėnesį;
ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;
tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;
mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;
vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;
oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C;
Prašymo dėl 100 proc. lengvatos taikymo forma.doc

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą. Jeigu teisė į lengvatą atsirado vėliau, dokumentai priimami nuolat. Teisę į lengvatą patvirtinančius dokumentus reikia pateikti kasmet du kartus (iki vasario 1 ir iki spalio 1 d.). Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Lengvata taikoma tik pateikus prašymą bei teisę į ją patvirtinančius dokumentus, nuo kito mėnesio 1 dienos.
Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmėms tenkinti mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.

Priėmimas į įstaigą

Nauja registravimo į Vilniaus miesto darželius sistema pradėjo veikti 2015 m. gruodžio 15 d.. Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį reglamentuoja „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1 – 235. Nuo 2020 m. sausio 1 d. vaikai bus priimami pagal naują, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr.  patvirtintą tvarką:

Priėmimo tvarka.pdf

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai dėl priėmimo į darželiu tvarkos (DUK).pdf

Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu arba Vilniaus miesto savivaldybėje interesantų aptarnavimo langelyje. Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat. Prašymai rikiuojami pagal eilių sudarymo tvarką. Naujos grupės sudaromos savivaldybėje nuo einamųjų metų  balandžio 18 dienos iki balandžio 30 dienos.  Jei yra laisvų vietų, sąrašai gali būti papildomi visus metus.

Tėvai ar globėjai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, privalo kreiptis į darželį iki einamųjų metų gegužės 31 dienos, patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, gydytojų pažymas ir dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų geklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė (2 priėmimo tvarkos priedas). (Pažymos formos pavyzdys.doc) Pažymą turi pristatyti abu dirbantys tėvai iš darbdavio. Ji gali būti ir laisvos formos, svarbu, kad joje būtų informacija – gyventojo vardas, pavardė, savivaldybės pavadinimas ir kodas. Jei tėvai nedirba: – išėję vaiko priežiūros atostogų – pateikia darbdavio pažymą apie tai; – užsiregistravę Teritorinėje darbo biržoje – pažymą iš Teritorinės darbo biržos; – dirbama pagal verslo liudijimą – pažymą užpildo pats asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą; – vienas iš tėvų dirba užsienyje – informacija pateikiama raštu. Nurodyti pajamų dydžio nereikia.

Priimant į darželį ir vėliau kiekvienais mokslo metais būtina pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).
Priimant vaikus, pirmenybė teikiama vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje.
Eilės sudaromos, pirmenybę teikiant:

vaikams, kurių abiejų tėvų (globėjų) arba vieno iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinio ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu (pridedami skenuoti dokumentai) deklaruota gyvenamijo vieta Įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus;
vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko įstaigą;
vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);
vienas iš tėvų mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose;
vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio.
Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pasirašoma dvišalė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos.
Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.
Prašymo dėl išvykimo iš darželio forma.doc
Prašymo dėl perkėlimo forma.doc

Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje

Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje reglamentuoja „Mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas“. Jį  sudaro mokestis už maitinimą ir mokestis vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui  – 0,72 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,29 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas):

Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje.pdf

Nuo 2015 m. sausio 1 d. 50 proc. mokesčio lengvata ugdymo reikmėms netaikoma (pakeistas 10 šios tvarkos aprašo punktas). Mokesčio tvarkos pakeitimas.pdf

Mūsų įstaigoje ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų, nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:
lopšelio grupėse – už 1,81 Eur;
darželio ir priešmokyklinėse grupėse – už 2,07 Eur.
Nustatytais atvejais mokestis už maitinimą mažinamas.
Mokesčiui ugdymo reikmėms tenkinti lengvata taikoma tik sociaiai remtinoms šeimoms.
Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 proc. už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:
vaikas turi tik vieną iš tėvų, (vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia  kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose);
šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą;
vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Prašymo dėl 50 proc lengvatos taikymo forma.doc

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
vaikas nelanko įstaigos dėl:
tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų poilsių dienų per mėnesį;
ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;
tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;
mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;
vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;
oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C;
Prašymo dėl 100 proc. lengvatos taikymo forma.doc

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą. Jeigu teisė į lengvatą atsirado vėliau, dokumentai priimami nuolat. Teisę į lengvatą patvirtinančius dokumentus reikia pateikti kasmet du kartus (iki vasario 1 ir iki spalio 1 d.). Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Lengvata taikoma tik pateikus prašymą bei teisę į ją patvirtinančius dokumentus, nuo kito mėnesio 1 dienos.
Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmėms tenkinti mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.