Administracinė informacija

Įstaigos veiklos dokumentai

Įstaigos veikla organizuojama pagal planavimo dokumentus: strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą, ugdymo programą, sveikatos ugdymo programą, metodinės veiklos planą ir kt.

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Informacija apie Vilniaus lopšelio-darželio „Žogelis“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Viešieji pirkimaii

Vilniaus lopšelio darželio „Žiogelis“ viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės nustato us lopšelio-darželio „Žiogelis“ prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, vykdymą, procedūras, pirkimus vykdančių asmenų teises, pareigas, funkcijas, pirkimų apskaitą.

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus lopšelio – darželio „Žiogelis“ taisykliųtikslas reglamentuoti asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taip pat pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones Vilniaus lopšelyje – darželyje „Žiogelis